2070 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 2070

Document

Advies nr. 108/2021 van 28 juni 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatie-, verkeers- en locatiegegevens in de sector van de elektronische communicatie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 107/2021 van 28 juni 2021

2021
Advies m.b.t. een voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 93/2021 van 22 juni 2021

2021
Voorstel van decreet van het Waals Parlement tot wijziging van het decreet van 3/9/2020 tot vaststelling van de modaliteiten van het recht voor de indiener van een verzoekschrift …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 106/2021 van 22 juni 2021

2021
Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor andere …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 103/2021 van 15 juni 2021

2021
Advies m.b.t. 3 voorontwerpen van wet houdende de instemming met de volgende internationale akten: 1. het Negende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 99/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 oktober 2016 tot vaststelling van een opendatabeleid en tot omzetting …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 97/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de elektronische gerechtelijke openbare verkoop van roerende goederen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 96/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 95/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen wat …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 94/2021 van 14 juni 2021

2021
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 92/2021 van 14 juni 2021

2021
advies mbt: 1. een ontwerp van kb houdende wijziging van het kb van 18/11/2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 91/2021 van 14 juni 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake tegemoetkoming van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 90/2021 van 14 juni 2021

2021
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 89/2021 van 14 juni 2021

2021
Voorontwerp van wet tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 88/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 87/2021 van 14 juni 2021

2021
Advies m.b.t een voorontwerp van wet om justitie sneller, menselijker en straffer te maken (artikelen 7. 16. XX en XX+1, 163)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 86/2021 van 14 juni 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van ministerieel besluit betreffende de organisatie van een bekwaamheidsproef met het oog op de erkenning als diamantdeskundige
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 85/2021 van 14 juni 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 278, vijfde lid van de programmawet (I) van 24 december 2002
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 105/2021 van 14 juni 2021

2021
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van de proefdieren en het koninklijk besluit …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 104/2021 van 14 juni 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheersmodaliteiten van het Parkeeragentschap van het Brussels …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 102/2021 van 14 juni 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan de ondernemingen die een contactberoep of een zogenaamde niet-essentiële …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 101/2021 van 14 juni 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Brussels Huisvestingscode met het oog op de gelijke behandeling van vrouwen en mannen en discriminatiebestrijding
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 100/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot invoering van een huurtoelage
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 84/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de evaluatiecommissie voor de mandaathouders van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 83/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies voor mandaathouders van …
Categorie : Publicaties