2017 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 2017

Document

Advies nr. 52/2021 van 22 april 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot het toekennen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan sommige werknemers die als gevolg van Covid-19 een deel van hun volledige arbeidsdag …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 53/2021 van 22 april 2021

2021
Adviesaanvraag over artikel 3, §2, 2° van het Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7undecies, § 8, eerste lid, 1° …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 55/2021 van 22 april 2021

2021
Voorontwerp van wet houdende de invoeging in boek XI van het Wetboek van economisch recht van diverse bepalingen betreffende intellectuele eigendom
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 54/2021 van 22 april 2021

2021
Wetsvoorstel tot wijziging van de archiefwet van 24 juni 1955
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 49/2021 van 14 april 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 44/2021 van 2 april 2021

2021
Adviesaanvraag m.b.t. de artikelen 145, 146, 149, 156, 166, 2°, 170, 3°, 255, 256 van het van wet houdende omzetting van het Europees wetboek voor elektronische communicatie en wijziging …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 46/2021 van 2 april 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van decreet van de Federatie Wallonië-Brussel betreffende de tenuitvoerlegging en de opvolging van het elektronisch toezicht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 47/2021 van 2 april 2021

2021
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 48/2021 van 2 april 2021

2021
Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 45/2021 van 2 april 2021

2021
Adviesaanvraag over het ontwerpbesluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de (xxx) premie in ruil voor schrapping van de nummerplaat …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 43/2021 van 2 april 2021

2021
Ontwerp van ordonnantie van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 38/2021 van 1 april 2021

2021
Advies over het voorstel van decreet tot invoeging in het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisering van de artikelen L1122-20/1 en L2212-15/1 betreffende opname …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 39/2021 van 1 april 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerpbesluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Wijzigingsbesluit van 26 november 2020 tot vaststelling van de voorwaarden voor de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 40/2021 van 1 april 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 december 2020 met betrekking tot de medische hulpmiddelen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 41/2021 van 1 april 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van ordonnantie van Verenigd College tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 42/2021 van 1 april 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende onbemande vaart in Belgische maritieme zones en tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 37/2021 van 1 april 2021

2021
Voorontwerp van Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 35/2021 van 19 maart 2021

2021
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 34/2021 van 19 maart 2021

2021
Adviesaanvraag over het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie met het oog op de oprichting van een centrale nummerdatabank …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 36/2021 van 19 maart 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijzigingen van de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 32/2021 van 18 maart 2021

2021
Advies m.b.t. wetsvoorstel om praktijktests toe te staan ten einde discriminatie, in welke vorm ook, tegen te gaan
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 29/2021 van 18 maart 2021

2021
Advies m.b.t. een wetsvoorstel houdende diverse bepalingen ten gunste van de patiënt inzake toegang tot gezondheidsgegevens en vertegenwoordiging, betreffende de medische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 30/2021 van 18 maart 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het decreet van 6 december 2011 ter ondersteuning van het jeugdwerk
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 33/2021 van 18 maart 2021

2021
Gebundeld advies m.b.t. het wetsvoorstel tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de invoering van een bijkomende bevoegdheid voor de sociaal inspecteurs teneinde …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 31/2021 van 18 maart 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op het politieambt teneinde teruggevonden en in beslag genomen voorwerpen kenbaar te maken aan het publiek
Categorie : Publicaties