2529 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 2529

Document

Advies nr. 12/2024 van 23 februari 2024

2024
Voorstel van decreet over de gegevensverwerking en -uitwisseling door Toerisme Vlaanderen voor het programma ‘Iedereen verdient vakantie’
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 11/2024 van 20 februari 2024

2024
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet over de gegevensverwerking en - uitwisseling bij emissiemonitoring van wegvoertuigen
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 9 februari 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 10/2024 van 9 februari 2024

2024
Advies m.b.t. voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 09/2024 van 9 februari 2024

2024
Adviesaanvraag met betrekking tot het voorstel van bijzondere ordonnantie tot instelling van een gewestelijke volksraadpleging (Parl. St., Br. parl., 2022-2023, nr. A-704/1)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 08/2024 van 9 februari 2024

2024
Adviesaanvraag met betrekking tot het voorstel van ordonnantie betreffende de organisatie van de gewestelijke volksraadpleging (Parl. doc., Br. Parl., 2022-2023, nr. A-705/1)
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 19 januari 2024

2024
 Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 07/2024 van 19 januari 2024

2024
Advies m.b.t. wetsontwerp tot invoering van een sociaaltariefpremie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 05/2024 van 19 januari 2024

2024
Voorontwerp van Programmawet, titel 5 zelfstandigen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 04/2024 van 19 januari 2024

2024
Voorontwerp van wet houdende de organisatie van de verwerking van persoonsgegevens nodig voor de inspectie- en controleopdrachten van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 03/2024 van 19 januari 2024

2024
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 95, § 4, zevende lid, van het Kieswetboek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 01/2024 van 19 januari 2024

2024
Een ontwerp van decreet over de organisatie van een geïntegreerd gezins- en jeugdhulpbeleid
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 3 januari 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 22 december 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 18 december 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 170/2023 van 18 december 2023

2023
een voorontwerp van ordonnantie betreffende de sociale kaart
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 169/2023 van 18 december 2023

2023
een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, wat betreft de begeleiding bij interlandelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 168/2023 van 18 december 2023

2023
Voorontwerp van wet tot digitalisatie van de relaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, de burgers, de bedrijven, de rechtspersonen en bepaalde derden en tot opheffing …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 167/2023 van 18 december 2023

2023
adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid en bijstand aan personen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 166/2023 van 18 december 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021 tot uitvoering …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 165/2023 van 18 december 2023

2023
Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en artikel 59 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, wat betreft BelRAI …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 164/2023 van 18 december 2023

2023
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet tot optimalisatie van het verzelfstandigd beheer en van de werking van de rechterlijke orde
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 163/2023 van 18 december 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet houdende het sociaal statuut van de magistraat
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 162/2023 van 18 december 2023

2023
Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 160/2023 van 11 december 2023

2023
Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Waalse regering tot vaststelling van de procedures voor bepaalde kiesverrichtingen en tot delegatie van bevoegdheden aan de minister …
Categorie : Publicaties