1938 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 1938

Document

Advies nr. 112/2020 van 6 november 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van verschillende bepalingen van het decreet van de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 111/2020 van 5 november 2020

2020
Advies over een ontwerpbesluit van de Waalse Regering met betrekking tot het recht van toegang in de voertuigen en aanhorigheden van de diensten van tram, bus, (pre-)metro en autocar …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 110/2020 van 5 november 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 109/2020 van 5 november 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de erkenningsprocedure voor de beoefenaars van paramedische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 108/2020 van 5 november 2020

2020
Advies over een ontwerpbesluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot het bepalen van de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt met betrekking tot de doeleinden …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 107/2020 van 5 november 2020

2020
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het programmadecreet 2013 van 25 februari 2013
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 106/2020 van 5 november 2020

2020
Advies m.b.t een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse gemeenschap, de Duitstalige gemeenschap en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 105/2020 van 5 november 2020

2020
Advies m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de pleziervaart
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 104/2020 van 19 oktober 2020

2020
Advies m.b.t. de artikelen 16, 20, 22, 24 en 26 van het voorontwerp van wet tot wijziging van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 103/2020 van 19 oktober 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van decreet strekkende tot het aanmaken van een leerlingbegeleidingsdossier
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 102/2020 van 19 oktober 2020

2020
Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 101/2020 van 15 oktober 2020

2020
Advies over het ontwerpbesluit van de regering van het Waalse Gewest ter vaststelling van het regelgevend kader voor het verhandelen en het houden van reptielen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 99/2020 van 2 oktober 2020

2020
adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2020 tot vaststelling van het model van de bekendmaking in het …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 98/2020 van 2 oktober 2020

2020
Adviesaanvraag inzake een ontwerp van Samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 97/2020 van 2 oktober 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot: - voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Lening “Coup de Pouce” - voorontwerp van besluit van de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 96/2020 van 2 oktober 2020

2020
Voorontwerp van decreet houdende bevestiging van de bijzondere machten van de Waalse regering in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 95/2020 van 2 oktober 2020

2020
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van het formulier voor de kennisgeving van informatie aan het agrarisch grondwaarnemingscentrum
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 94/2020 van 2 oktober 2020

2020
Advies over een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, De Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 93/2020 van 2 oktober 2020

2020
advies betreffende een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 100/2020 van 2 oktober 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 48 van de wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 92/2020 van 23 september 2020

2020
adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de Proxi-lening
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 91/2020 van 11 september 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambula
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 90/2020 van 11 september 2020

2020
Voorontwerp van decreet betreffende georiënteerde begeleiding, coaching en oplossingen voor werkzoekenden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 89/2020 van 11 september 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 88/2020 van 11 september 2020

2020
advies betreffende een voorontwerp van ordonnantie betreffende de organisatie van de thermische energienetten en het meten van het verbruik van thermische energie in het Brussels …
Categorie : Publicaties