2258 resultaten gevonden

Resultaten van 101 tot 125 op 2258

Document

Advies nr. 64/2022 van 1 april 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke houdende de uitvoering van een aantal sociale maatregelen waarin is voorzien in de ordonnantie van 20 oktober …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 62/2022 van 1 april 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van de artikelen 8, 10 en 11 van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 houdende de regels voor …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 61/2022 van 1 april 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke wetten en (2) ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing van diverse arbeidsrechtelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 60/2022 van 1 april 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende de automatische toepassing van maximumprijzen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 56/2022 van 1 april 2022

2022
Voorontwerp van wet tot regeling van het fiscaal stelsel van de beloningen voor verenigingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 55/2022 van 1 april 2022

2022
Voorontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 17 november …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 54/2022 van 9 maart 2022

2022
- artikel 2 van een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, teneinde een IBAN-naamcontrole in te voeren om bancaire internet- en cyberfraude tegen te gaan …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 53/2022 van 9 maart 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie van het Verenigd College en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 52/2022 van 9 maart 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot uitvoering van de Verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 51/2022 van 9 maart 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek betreffende de maritieme beveiliging (artikelen 8 en 21)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 50/2022 van 9 maart 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een begeleidingstoelage voor huisvesting
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 49/2022 van 9 maart 2022

2022
Verzoek om advies over het ontwerp van decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 48/2022 van 9 maart 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van ... tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 47/2022 van 9 maart 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen betreffende de detachering van bestuurders in de wegvervoersector
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 46/2022 van 9 maart 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van bepaalde hoefdieren, pluimvee, konijnen en bepaalde vogels
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 45/2022 van 9 maart 2022

2022
Verzoek om advies over een wetsontwerp betreffende de verbetering van de luchtkwaliteit in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 38/2022 van 24 februari 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van samenwerkingsakkoord strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 34/2022 van 16 februari 2022

2022
Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 36/2022 van 16 februari 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van het model van gemeenteverordening met betrekking tot het onderzoek betreffende de hoofdverblijfplaats …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 35/2022 van 16 februari 2022

2022
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende elektronische ecocheques – artikelen 3 – 4
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 33/2022 van 16 februari 2022

2022
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie - artikel 25, 3°
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 32/2022 van 16 februari 2022

2022
Verzoeken om advies over de artikelen 7, 25, 1° en 47 van het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake Economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 31/2022 van 16 februari 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende artikel 4 van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 29/2022 van 16 februari 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 28/2022 van 16 februari 2022

2022
een ontwerp van koninklijk besluit tot invoeging van een hoofdstuk XI in de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige …
Categorie : Publicaties