Adviezen rond COVID-19

Sinds het begin van de coronavirusepidemie zijn er veel normatieve teksten opgesteld om verschillende soorten maatregelen ter bestrijding van het virus om te kaderen. Het Kenniscentrum van de GBA heeft meerdere adviezen uitgebracht over deze ontwerpen van normatieve teksten inzake COVID-19.


2021

 • Advies nr. 16/2021 over een ontwerp van samenwerkingsakkoord betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19
 • Advies nr. 24/2021 over een voorontwerp van wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie (bekend als "Pandemiewet")
 • Advies nr. 25/2021 m.b.t. een voorontwerp van wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19
 • Advies nr. 27/2021 m.b.t. een ontwerp  van samenwerkingsakkoord betreffende de  gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde  entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van de reizigers afkomstig van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België

2020

 • Advies nr. 34/2020 betreffende het voorontwerp van koninklijk  besluit  tot uitvoering van artikel 5, § 1, 1°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de  verspreiding van het coronavirus COVID-19, met het oog op het gebruik van digitale contactopsporingsapplicaties ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 onder de bevolking
 • Advies nr. 36/2020 betreffende het voorontwerp van Koninklijk besluit tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
 • Advies nr. 42/2020 betreffende een wetsvoorstel tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
 • Advies nr. 43/2020 betreffende een wetsvoorstel betreffende het gebruik van digitale contactopsporingsapplicaties ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 onder de bevolking
 • Advies nr. 44/2020 betreffende amendementen geformuleerd bij een wetsvoorstel tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
 • Advies nr. 46/2020 betreffende een amendement op een wetsvoorstel tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
 • Advies nr. 50/2020 m.b.t. een ontwerpdecreet van de Duitstalige Gemeenschap betreffende het contactonderzoek in het kader van de bestrijding van de gezondheidscrisis die door het coronavirus (covid-19) is ontstaan
 • Advies nr. 64/2020 over een  ontwerp van  samenwerkingsakkoord betreffende de gezamenlijke  gegevensverwerking  door  Sciensano  en  de  door  de  bevoegde  regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano
 • Advies nr. 79/2020 over  een  ontwerp  van  koninklijk  besluit  tot  uitvoering  van  het koninklijk  besluit  nr.  44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele  teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano en een ontwerp van een uitvoerend samenwerkingsakkoord betreffende de digitale contactopsporingsapplicatie(s)
 • Advies nr. 96/2020 m.b.t. een voorontwerp van decreet houdende bevestiging van de bijzondere  machten van de Waalse regering in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19 voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet
 • Advies nr. 138/2020 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19

Interessante links