Een bemiddeling aanvragen

Je wordt geconfronteerd met een probleem inzake gegevensbescherming en je wenst de tussenkomst van de GBA.


Een van de mogelijkheden die je hebt, is het opstarten van een bemiddelingsprocedure. De Eerstelijnsdienst zal in het kader van deze procedure proberen tot een gepaste oplossing te komen. Als er geen oplossing wordt gevonden, zal het formeel verzoek na jouw toestemming worden omgezet in een klacht. De Geschillenkamer of de Inspectiedienst van de GBA zullen dan het dossier opvolgen. Let bij het indienen van je bemiddelingsverzoek op de volgende zaken:

 • Op straffe van niet-ontvankelijkheid moet jouw verzoek gedateerd en ondertekend zijn. Het ondertekenen dient manueel of elektronisch te gebeuren (zie deze link voor meer informatie over elektronische handtekeningen)
 • Indien je een bemiddeling wenst aan te vragen en deze heeft betrekking op de uitoefening van jouw rechten, vragen wij je in elk geval om eerst jouw rechten uit te oefenen voordat je een bemiddeling aanvraagt. Indien het over een andere kwestie gaat (bijv: je vindt dat jouw gegevens zonder jouw toestemming worden verwerkt), dan nodigen we je ook uit om eerst met de verwerkingsverantwoordelijke contact te zoeken, alvorens een bemiddeling aan te vragen. De ingediende documenten kunnen worden meegedeeld aan de verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de bemiddeling.
 • Indien je verzoek handelt over een thema dat tevens tot de bevoegdheid van een andere overheidsdienst behoort, kun je je ook eerst tot deze andere dienst richten. Veel voorkomende thema’s betreffen bijvoorbeeld ongewenste emails of ongewenste telefonische oproepen, waarvoor je ook een melding kunt doen via de website Meldpunt.
 • De GBA kan, in enkele gevallen, alleen overgaan tot het behandelen van bemiddelingen wanneer er in verband met deze verzoeken geen procedures lopen bij andere instanties, zoals gerechtelijke of politionele procedure.
 • Indien je een bemiddeling wenst aan te vragen die weliswaar gaat over een gegevensinbreuk maar die betrekking heeft op een andere persoon dan jezelf (bijvoorbeeld wanneer je een verzoek indient in naam en voor rekening van je partner of in naam van een cliënt), dan bezorg je bij je verzoek best een volmacht of mandaat waaruit blijkt dat je bevoegd bent om de betrokken persoon te vertegenwoordigen.

De Eerstelijnsdienst brengt je op de hoogte van de ontvankelijkheid van het bemiddelingsverzoek en informeert je, in geval van niet-ontvankelijkheid, over de beroepsmogelijkheden. De behandelingstermijn bedraagt +/- 3 maanden omdat de behandeling een onderzoek vergt van de door de verschillende partijen meegedeelde stukken.

 • In het kader van het behandelen van een bemiddeling, kan de Eerstelijnsdienst aan de partijen vragen om hun standpunten te verduidelijken.
 • De Eerstelijnsdienst kan de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker uitnodigen om alle informatie en documenten te verstrekken die nuttig of noodzakelijk zijn voor de bemiddelingsprocedure. De Eerstelijnsdienst stelt een rapport op waarin het resultaat van de bemiddelingsprocedure wordt uiteengezet. Dit rapport wordt aan de partijen meegedeeld.
 • Indien de bemiddeling faalt, of indien de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker niet reageert op de contactname door de Eerstelijnsdienst, of indien het antwoord van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker aan de Eerstelijnsdienst ernstige aanwijzingen bevat van inbreuken op de regels bedoeld in artikel 4, §1, WOG, dan kan de Eerstelijnsdienst voorstellen om de bemiddelingsprocedure om te zetten in een klacht.

Als politie- of inlichtingendiensten jouw gegevens verwerken, kan je contact opnemen met respectievelijk het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) of met het Vast Comité I, omdat hiervoor een speciale procedure geldt.

Procedure

Stap 1

Verifieer de ontvankelijkheidsvoorwaarden

De aanvraag van een bemiddelingsprocedure die gedateerd en ondertekend moet zijn wordt beoordeeld op grond van de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden:

 • het verzoek om bemiddeling is opgesteld in één van de landstalen (in het Nederlands, het Frans of het Duits);
 • het verzoek om bemiddeling bevat een uiteenzetting van de feiten en de gegevens die nodig zijn om te bepalen op welke verwerking het betrekking heeft;
 • het verzoek om bemiddeling valt onder de bevoegdheid van de GBA;
 • het procedurele belang van de persoon die om bemiddeling verzoekt;
 • het bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid als het bemiddelingsverzoek namens en voor rekening van een andere persoon wordt gedaan;
 • de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker;  
 • de voorafgaande uitoefening van rechten, die erin bestaat dat de persoon die om bemiddeling verzoekt in de eerste plaats contact heeft opgenomen met de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, indien mogelijk ;
 • het eventuele bestaan van andere procedures die aanhangig zijn voor dezelfde feiten.

Let op: in de gevallen waarin je jouw rechten hebt uitgeoefend, dien je een maand te wachten voordat je jouw verzoek bij de GBA indient. De verwerkingsverantwoordelijke beschikt immers over die termijn om te antwoorden op een verzoek tot uitoefening van rechten. In bepaalde duidelijk gemotiveerde gevallen is het niet vereist om voorafgaand aan het indienen van jouw verzoek jouw rechten uit te oefenen. De GBA beoordeelt dit geval per geval.

Stap 2

Download het formulier

Stap 3

Verzend het ingevuld en ondertekend formulier

 • ofwel per post ter attentie van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel;
 • ofwel via onze website, waar je hieronder jouw documenten kunt opladen.

Ons formulier wordt geladen. Als dit bericht zichtbaar blijft en er geen formulier verschijnt, controleer dan of Javascript is geactiveerd in uw browser, accepteer overeenkomstige cookies en probeer deze pagina opnieuw te laden.