Niet-naleving van de AVG-verplichtingen door een verwerkingsverantwoordelijke

De AVG voorziet in tal van corrigerende maatregelen en zelfs financiële sancties voor verwerkingsverantwoordelijken die hun verplichtingen niet nakomen. Deze sancties en maatregelen worden uitgesproken door de GBA.

U hebt als betrokkene het recht klacht in te dienen bij de GBA voor het niet naleven van de AVG, en dan in het bijzonder het niet naleven van uw rechten.

Onverminderd dit bezwaar kunt u ook een rechtszaak instellen voor de Hoven en Rechtbanken als uw rechten geschonden werden.


U kunt een klacht indienen bij de GBA (of de toezichthoudende autoriteit waar uw hoofdverblijfplaats zich bevindt, waar de overtreding heeft plaatsgevonden of waar u werkt, als dat niet België is) als u van mening bent dat de verwerking van de betrokken persoonsgegevens een schending van de AVG inhoudt.

Naast deze stappen, dus ongeacht of u al dan niet klacht indient bij een toezichthoudende autoriteit, kunt u een zaak aanhangig maken bij de Hoven en Rechtbanken van het land waar de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker gevestigd is of van het land waar uzelf verblijft.

Voor dergelijke acties kunt u een organisme, organisatie of vereniging zonder winstoogmerk mandateren, geldig opgericht overeenkomstig de wetgeving van een Lidstaat, waarvan de statutaire doelstellingen van algemeen belang zijn en dat/die actief is op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.