Verwerking van mijn persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden

Om als direct marketing te worden beschouwd, moet een bericht, naast de andere noodzakelijke criteria, gepaard gaan met een of meer verwerkingen van uw persoonsgegevens.


Een persoonsgegeven is elke informatie over uzelf die het mogelijk maakt u direct of indirect te identificeren.

Het kan bv. om uw achternaam en voornamen gaan, om uw e-mail- of postadres of om uw geboortedatum maar ook om uw klantennummer, uw browsevoorkeuren op internet of zelfs uw dagelijks voedingspatronen of filosofische opvattingen.

Zodra uw persoonsgegevens gebruikt worden (bv. al gewoon om ze te raadplegen), betreft het een verwerking en elke verwerking van uw persoonsgegevens moet gebeuren in overeenstemming met de toepasselijke regels, in het bijzonder die voortvloeiend uit de AVG.

Bepaalde gegevens over uzelf zijn gevoeliger dan andere en vereisen meer bescherming. Neem bv. informatie over uw gezondheid, politieke of filosofische overtuigingen of zelfs uw genetische gegevens.

In verband met direct marketing worden elke dag een groot aantal persoonsgegevens verwerkt. Dat betekent echter niet dat het daarom ook altijd toegelaten is. Alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, mogen worden verwerkt (en dus verzameld bij de start). Als een organisatie naar uw favoriete gerechten polst en tegelijk uw nationaliteit vraagt om u een kledingcatalogus op te sturen, is dat niet normaal.

In diezelfde zin moet de wijze waarop een verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens verwerkt, noodzakelijk zijn om zijn doelstellingen te realiseren, ongeacht het doel dat hij nastreeft. Profilering is bv. niet nodig als de enige verwerking waarover hij u geïnformeerd heeft, ‘een wekelijkse e-mail’ is ‘om u op de hoogte te brengen van onze nieuwe acties’.

Direct marketing kent tal van soorten verwerkingen, waarvan de meest voor de hand liggende de berichten zelf zijn. Uw contactgegevens moeten wel worden gebruikt om die berichten tot bij u te krijgen. Maar er zijn ook nog andere verwerkingen waarbij uw gegevens met andere organisaties gedeeld worden of uw profiel opgesteld wordt.

U moet in elke context waakzaam blijven en voorzichtig omgaan met wat er precies van u wordt gevraagd.

Vragen

Ja. Alleen al uw gegevens noteren om ze in een bestand (zelfs op papier) op te nemen dat een bepaalde logica volgt (op datum, gemeente van verblijf, in alfabetische volgorde), houdt een verwerking van uw persoonsgegevens in. In deze context gebeurt dat voor directmarketingdoeleinden, aangezien ze verband houdt met de promotie van een actie door de ngo.

Ja. Zodra u meewerkt aan de inzameling van persoonsgegevens voor een goed doel, die vervolgens in een bestand opgenomen worden om het gemakkelijker te maken marketingcampagnes van dit goede doel te verspreiden, verwerkt u persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, ook als u zelf ‘maar’ een natuurlijke persoon bent die zich voor dat goed doel inzet.

U moet er dus ook zelf over waken dat u ze verwerkt in overeenstemming met de regels van de AVG. Al naargelang het geval kunt u als verwerker gekwalificeerd worden als de vraag een register bij te houden en de manier waarop dat gebeurt, u volledig wordt opgelegd door de liefdadigheidsinstelling, of samen met de liefdadigheidsinstelling als medeverantwoordelijke worden beschouwd als u op eigen initiatief besluit een dergelijk register bij te houden om de acties die u onderneemt, vlotter te laten verlopen. Deze kwalificatie van medeverantwoordelijke komt voort uit de jurisprudentie van het HvJ-EU (arrest van 5 juni 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-201/16, arrest van 10 juli 2018, Jehovan todistajat, C-25/17; arrest van 29 juli 2019 ‘Fashion ID GmbH & Co. KG tegen Verbraucherzentrale NRW eV’, C-40/17).

In dat laatste geval bent u bovendien verplicht de personen van wie u de gegevens verwerkt, op correcte wijze te informeren over wat u met de gegevens doet, waarom, hoe, met wie en hoelang.

Dat hangt van verschillende factoren af.

Uw telefoonoperator mag uw gegevens ten eerste niet aan derden meedelen zodat zij ze voor directmarketingdoeleinden kunnen gebruiken, zonder u daarover vooraf duidelijk te informeren. Hij moet u m.a.w. inlichten voor hij op welke wijze ook uw gegevens aan deze partners communiceert. Hij moet dat bovendien op een duidelijke en begrijpelijke manier doen en los van elke andere clausule die u aan hem bindt (dus bv. niet via een eenvoudige vermelding in algemene voorwaarden van 8 bladzijden lang).

Ten tweede mag dat ook maar in twee specifieke gevallen.

  • Ofwel vraagt hij u om uw specifieke en zekere toestemming om dit te doen, waarbij hij duidelijk aangeeft dat u deze toestemming te allen tijde kunt intrekken. Merk op dat deze toestemming aan een hele reeks voorwaarden moet voldoen en meer bepaald het gevolg is van een stap die u onderneemt. Niets doen of niet reageren leidt dus in geen geval tot een geldige toestemming.
  • Ofwel biedt hij u de rechtstreekse, eenvoudige, duidelijke en zichtbare mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw gegevens (door bv. een duidelijk daartoe voorziene vakje aan te vinken).

Hij moet u tevens alle informatie verstrekken die nodig is om u een goed en volledig begrip te vormen van de manier waarop uw gegevens gecommuniceerd worden, met name welke gegevens meegedeeld worden, aan welke derden, wat zij met uw gegevens gaan doen enz.