10 jun
2020

De GBA houdt het initiatief voor de installatie van slimme camera’s aan de Kust nauwlettend in het oog

De GBA vernam via de pers dat slimme camera's aan de Belgische kust worden geïnstalleerd om de opkomst te meten. De GBA zal contact opnemen met de betrokken partijen zodat ze een beter zicht krijgt op dit project en de mogelijke gevolgen voor de privacy.


Netwerk van slimme camera's

Op basis van berichten via de media, heeft de GBA meerdere vragen over dit netwerk van slimme camera's die tot doel hebben de opkomst te meten:

  • Technologie : hoe werken deze camera's, hoe zorgt deze technologie ervoor dat deze camera's alleen mensen tellen en niet identificeren (of deze identificatie mogelijk maken);
  • Effectbeoordeling: hebben de verwerkingsverantwoordelijken een effectbeoordeling uitgevoerd? Deze beoordeling lijkt a priori noodzakelijjk te zijn voor het monitoren van de massa in een publieke ruimte met behulp van elektronische apparatuur.  Een effectbeoordeling kan nagaan of een gegevensverwerking niet te riskant is voor de rechten en vrijheden van personen en welke maatregelen er kunnen worden genomen om de risico's te beperken;
  • Proportionaliteit: is het monitoren van de massa met camera's de minst ingrijpende manier om de kustbezoekers te tellen?

De GBA neemt zo snel mogelijk contact op met de betrokken partijen om te begrijpen wie de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking is, of de gefilmde personen identificeerbaar zijn en of er een effectbeoordeling is uitgevoerd.

David Stevens, Voorzitter van de GBA: "Op het eerste gezicht lijkt dit project ons een verhoogd risico voor individuen met zich mee te brengen. Het is daarom onze plicht als Gegevensbeschermingsautoriteit om dit initiatief nader te bekijken.»

Monitoringsprocedure bij de GBA

Bij zijn komst heeft het nieuwe directiecomité van de GBA processen ingevoerd om toezicht te houden op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen die van invloed zijn op de bescherming van persoonsgegevens, waaronder een persoverzichtmechanisme.

Wanneer de GBA vermoedt dat een verwerking waarvan zij het bestaan heeft vernomen, mogelijke risico's inhoudt voor de rechten van de burgers op het gebied van gegevensbescherming, start zij een procedure op dat uit drie stappen kan bestaan. De eerste stap is een informeel contact waarbij de GBA verschillende vragen stelt om een beter inzicht te krijgen in deze gegevensverwerking en de garanties die de verwerkingsverantwoordelijke heeft ingevoerd. Het is die eerste stap die de GBA nu neemt in het kader van dit project om slimme camera's te installeren voor het tellen van toeristen aan de kust.

Mocht uit de antwoorden van de verwerkingsverantwoordelijke ernstige aanwijzingen blijken van het bestaan van een praktijk die aanleiding kan geven tot een inbreuk op de fundamentele beginselen van de bescherming van persoonsgegevens, kan het directiecomité een formeel onderzoek instellen tegen de verwerkingsverantwoordelijke. En tot slot is een derde mogelijke stap het opleggen van een sanctie.

 

→Update 19/02 : De Geschillenkamer van de GBA heeft een beslissing genomen in het kader van dit dossier.

Interessante links