Mijn rechten in het kader van directmarketingdoeleinden

Zoals bij elke verwerking van uw persoonsgegevens kan dat ook voor directmarketingdoeleinden enkel mits naleving van uw rechten. De AVG voorziet niet enkel in uw recht om geïnformeerd te worden maar ook dat u uw rechten kunt uitoefenen.

U beschikt tevens over het recht uw toestemming op elk moment, eenvoudig en kosteloos in te trekken, als u gevraagd werd uw persoonsgegevens te mogen verwerken.

Als uw toestemming niet expliciet vereist was, moet u zich te allen tijde, eenvoudig en kosteloos, kunnen verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.


Elke verwerkingsverantwoordelijke die van plan is uw persoonsgegevens te verwerken, moet u op een duidelijke, toegankelijke en nauwkeurige manier informeren over de volgende punten:

 • De identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke en de ontvangers van de gegevens, op zijn minst de categorieën van de ontvangers en de doeleinden die ze nastreven;
 • Zo nodig de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
 • De bron waarvan de gegevens afkomstig zijn als ze niet rechtstreeks bij u verkregen worden;
 • Het doel van elk van de voorziene verwerkingen;
 • Hoe lang de ingezamelde gegevens bewaard worden;
 • Als de verwerking gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, deze belangen alsook het recht om u op elk moment kosteloos tegen deze verwerking te verzetten;
 • De verwerkingsactiviteiten, met name de meest ingrijpende (bv. profilering en/of geautomatiseerde besluitvorming);
 • De gegevens of categorieën van gegevens die verzameld en gebruikt worden;
 • Als de verwerking op basis van uw toestemming gebeurt, het recht deze toestemming te allen tijde kosteloos in te trekken;
 • Uw rechten overeenkomstig de AVG en hoe u ze kunt uitoefenen ten opzichte van hem en/of zijn functionaris voor gegevensbescherming;
 • Het recht klacht in te dienen bij de GBA;
 • Bij overdracht van de gegevens naar bepaalde landen buiten de EER, informatie over de mogelijke risico's verbonden aan de overdracht van gegevens bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en van passende waarborgen.

De verwerkingsverantwoordelijke moet u deze informatie op het moment van inzameling van uw gegevens verstrekken of, als de verwerkingsverantwoordelijke uw gegevens niet rechtstreeks bij u bekomt:

 • Binnen een termijn van hoogstens een maand na ontvangst ervan, of
 • Bij de eerste aan u gerichte communicatie of
 • Bij de eerste communicatie van uw gegevens als hij geen interactie met u persoonlijk aangaat maar uw gegevens communiceert (bv. doorverkoopt) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Wat tot slot de ongevraagde commerciële werving per telefoon betreft, moet u weten dat u uw telefoonnummer gratis kunt laten registreren op de ‘Do not call me’-lijst. Bedrijven die deze praktijken hanteren, moeten daar verplicht rekening mee houden. In principe moet uw telefoonoperator u hiervan op de hoogte brengen als hij u een telefoonnummer levert en moet hij dat nummer op uw verzoek in deze lijst kunnen opnemen.

Vragen

Uw telefoonoperator moet u er als abonnee en houder van een telefoonnummer duidelijk en uitdrukkelijk van op de hoogte brengen dat uw telefoonnummer kan worden gebruikt voor reclame- of marketingcampagnes van hemzelf of van derden die hun producten/diensten willen promoten.

Als dat niet het geval is, moet u beseffen dat uw operator zijn informatieplicht niet nakomt, dat dit gebruik en/of de overdracht van uw gegevens aan derden verboden is en dat u dit kunt melden en/of een klacht kunt indienen bij verschillende instanties, zoals de GBA of de FOD Economie.

Als uw operator u deze informatie wel verstrekt, moet hij u er ook expliciet, duidelijk en los van elke andere clausule van uw overeenkomst over inlichten dat u het gebruik van uw telefoonnummer voor dit soort telefoongesprekken kunt weigeren. Hij moet u tevens verduidelijken hoe u dit weigeringsrecht eenvoudig kunt uitoefenen en dat u dit ook op elk moment kunt. Dat houdt ook in dat, als u niet direct reageert bij het afsluiten van uw abonnement, u te allen tijde over het recht beschikt dit later alsnog te doen. Dit recht mag tot slot ook geen enkele kost voor u met zich meebrengen.

We herhalen nogmaals dat als deze verplichtingen betreffende de mogelijkheid op een weigering (opt-out) niet worden nageleefd, uw operator in overtreding is en u dezelfde mogelijke stappen kunt ondernemen zoals hierboven beschreven.

Als u duidelijk wilt maken dat u niet meer gebeld wilt worden voor marketing- en/of reclamecampagnes kunt u zich inschrijven op de ‘Do not call me’-lijst.

Voor alle informatie over de werking van deze lijst en meer bepaald de meest gestelde vragen daaromtrent, verwijzen we u graag naar de website zelf.

U kunt met alle vragen over dit onderwerp ook contact opnemen met de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

U kunt uw recht op toegang uitoefenen bij de verwerkingsverantwoordelijke.

Als hij een functionaris voor gegevensbescherming heeft, moet dat duidelijk vermeld worden en moet die bereikbaar zijn voor al uw vragen.

U hebt het recht een lijst met de verwerkte gegevens of categorieën gegevens op te vragen en een kopie ervan te ontvangen.

Nee. Als u uw toestemming hebt gegeven, kunt u geen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

U kunt evenwel wel uw toestemming weer intrekken, eenvoudig en kosteloos, wanneer u dat wilt.

 

Nee. De verwerkingsverantwoordelijke moet u voor elk van de beoogde doeleinden op duidelijke en specifieke wijze om uw toestemming vragen.

Nee. U moet op ondubbelzinnige, d.w.z. op zekere (uitdrukkelijke) wijze, uw toestemming kunnen geven. Niemand mag vooruitlopen op de beslissing die u gaat nemen.

Vooraf aangevinkte vakjes zijn verboden op grond van de AVG, net zoals niet van u mag worden verondersteld dat u instemt met de verwerking van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden als u door een webpagina browset.

Nee. Deze zogeheten ‘opt-out-techniek’ is verboden. Een verwerkingsverantwoordelijke moet u vragen of u toestemming geeft, niet of u geen toestemming geeft als de gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd.

Als de gegevensverwerking op de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke steunt, kan die wel een vermelding voorzien van het type ‘Ik maak bezwaar tegen de verwerking van mijn gegevens voor directmarketingdoeleinden’ of iets soortgelijks. Op die manier maakt hij duidelijk dat het hier wel degelijk om uw bezwaarrecht gaat.

 

Nee. Elke organisatie die uw persoonsgegevens verwerkt, moet u er, voorafgaand aan de verwerking of uiterlijk op het moment dat ze voor het eerst met u communiceert, van op de hoogte brengen dat zij uw gegevens verwerkt en voor welke doeleinden, onder andere om u te informeren.

 

Nee. U moet uw toestemming net zo gemakkelijk weer kunnen intrekken als u ze gegeven hebt. Er mag niet van u worden gevraagd dat u extra stappen onderneemt of kosten maakt om dit te doen.

De informatie daaromtrent moet duidelijk zijn en eenvoudig toegankelijk.

Bovendien mag de taal die wordt gebruikt, niet tot verwarring leiden. Dat u trouwens niet langer geabonneerd bent, betekent daarom nog niet dat uw gegevens niet langer worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden. Aarzel niet navraag te doen bij de verwerkingsverantwoordelijke als u aan zijn bedoelingen twijfelt.

Ja, maar onder bepaalde voorwaarden.

In principe wordt een bedrijf of een persoon over het algemeen niet verondersteld gegevens te verzamelen die niet noodzakelijk zijn om zijn doeleinden na te streven.

Als het zijn doel is directmarketingberichten te versturen naar mensen die zijn producten en/of diensten wellicht wel weten te waarderen, moet hij ook bepalen voor wie deze producten en/of diensten bestemd zijn. Als de producten en diensten uitsluitend voor volwassenen bedoeld zijn (bv. managementseminars of alcohol), mag hij geen gegevens van minderjarigen inzamelen.  

Als de producten en/of diensten geheel of gedeeltelijk gericht zijn op minderjarigen, mag hij de persoonsgegevens van minderjarigen in principe slechts in twee situaties voor directmarketingdoeleinden gebruiken:

 • ofwel verwerkt de persoon deze gegevens op basis van zijn ‘gerechtvaardigde belangen’, waarbij hij de gezamenlijke geldigheidsvoorwaarden van deze rechtsgrond moet kunnen aantonen (met inbegrip van het feit dat u redelijkerwijs kunt verwachten dat uw gegevens worden verwerkt voor deze directmarketingdoeleinden);
 • ofwel vraagt de persoon u vooraf om uw toestemming die op geldige wijze moet worden verkregen, d.w.z. geïnformeerd, specifiek, zeker (ondubbelzinnig) en vrij.

Als het bovendien om diensten van de informatiemaatschappij gaat (d.w.z. een dienst die in principe op afstand, digitaal, wordt verstrekt) waarvoor u wordt gevraagd in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, moet u minstens 13 jaar zijn om dit te kunnen doen. De verwerkingsverantwoordelijke is er dan verantwoordelijk voor na te gaan of dit wel degelijk het geval is.

Als u jonger bent, mag de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens alleen voor deze doeleinden verwerken als de titularis die het ouderlijk gezag over u heeft, daar de toestemming voor geeft. Het is daarbij opnieuw aan de verwerkingsverantwoordelijke zich ervan te vergewissen dat de persoon die de toestemming geeft, wel degelijk de titularis is van dat ouderlijk gezag.

Tenzij u er uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, of het een absolute noodzaak betreft om een tussen u en de verwerkingsverantwoordelijke gesloten overeenkomst uit te voeren, hebt u het recht niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking van gegevens met juridische of soortgelijke gevolgen voor u, m.a.w. waarvan u een aanzienlijke impact ondervindt.

Dat kan meer bepaald het geval zijn als gevolg van:

 • Het indringende karakter van het profileringsproces, waaronder het volgen van personen op verschillende websites, apparaten en diensten;
 • De verwachtingen en wensen van de betrokken personen;
 • De manier waarop de advertentie wordt verspreid; of
 • Het teruggrijpen naar gekende kwetsbaarheden van de betrokken personen tot wie men zich richt.

De geautomatiseerde verwerkingen waarnaar verwezen wordt, omvatten met name de profileringen waarvan uw gegevens het voorwerp kunnen uitmaken.

Als u het voorwerp uitmaakt van een dergelijke beslissing, moet de verwerkingsverantwoordelijke u minstens het recht op een menselijke tussenkomst geven om uw standpunt over de genomen beslissing kenbaar te maken en deze zo nodig aan te vechten.

Merk op dat de AVG profilering definieert als ‘elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen

Interessante links