2529 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 2529

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 27 juni 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 63/2024 van 27 juni 2024

2024
een voorontwerp van wet houdende de oprichting en de organisatie van het TRIO-platform (CO-A-2024-164)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 60/2024 van 27 juni 2024

2024
Een ontwerp van Koninklijk Besluit tot uitvoering van artikel 34, lid 5, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 59/2024 van 27 juni 2024

2024
Advies m.b.t. ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 56/2024 van 27 juni 2024

2024
dvies m.b.t. een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de organisatie van het initiatief rookstopbegeleiding (CO-A-2024-157)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 55/2024 van 27 juni 2024

2024
Advies m.b.t. een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het initiatief bewegen op verwijzing (CO-A-2024-156)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 54/2024 van 25 juni 2024

2024
artikel X+14 van een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 06 juni 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 53/2024 van 6 juni 2024

2024
Voorontwerp van wet houdende het elektronisch voorschrijven.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 51/2024 van 6 juni 2024

2024
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2017 dat de lijst van de andere aan rapportering onderworpen rechtsgebieden …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 50/2024 van 6 juni 2024

2024
Koninklijk besluit betreffende de vergunning en de vernieuwing van de vergunning van de ondernemingen voor veiligheidsadvies (CO-A-2024-171)
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 17 mei 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 52/2024 van 17 mei 2024

2024
Voorontwerp van koninklijk besluit over de toegang tot gezondheidsgegevens.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 46/2024 van 17 mei 2024

2024
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 49/2024 van 17 mei 2024

2024
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de vaststelling van retributies voor de taken die toevertrouwd zijn aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 48/2024 van 17 mei 2024

2024
Een voorstel van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat de sociale huur en de woonwaarborg betreft (CO-A-2024-121)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 47/2024 van 17 mei 2024

2024
Advies m.b.t. voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat het casusoverleg binnen de integrale jeugdhulp betreft …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 26 april 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 40/2024 van 26 april 2024

2024
Een ontwerp van Ministerieel Besluit over de werking en de beveiligingsmaatregelen van het digitale systeem in het kader van de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 39/2024 van 26 april 2024

2024
Een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering, wat betreft de structuur en organisatie van het leerplichtonderwijs, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 38/2024 van 26 april 2024

2024
Advies m.b.t een voorontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden verbonden aan de elektronische overhandiging van de verklaring van wettelijke samenwoning …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 37/2024 van 26 april 2024

2024
Een voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 36/2024 van 26 april 2024

2024
Ontwerpverdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Cambodja inzake de overbrenging van veroordeelde personen (CO-A-2024-142)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 35/2024 van 26 april 2024

2024
Verzoek om advies over voorontwerp van ordonnantie betreffende de openbare archiefstukken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 05/2024 van 26 april 2024

2024
Voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling …
Categorie : Publicaties