2070 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 2070

Document

Advies nr. 184/2021 van 4 oktober 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 183/2021 van 4 oktober 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met het oog op de socialisering van de huurprijzen van met sociale huisvesting gelijkgestelde …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 182/2021 van 4 oktober 2021

2021
een voorontwerp van wet tot invoering van het "Terug Naar Werk-traject" onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" in de uitkeringsverzekering …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 179/2021 van 4 oktober 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 178/2021 van 4 oktober 2021

2021
Adviesaanvraag over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van twee koninklijke besluiten van 15 december 2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 177/2021 van 4 oktober 2021

2021
Verzoek om advies over de artikelen 1, 2 en 4 van het ontwerp van koninklijk besluit (KB) inzake bepalingen betreffende de speellimiet voor de online kansspelen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 171/2021 van 4 oktober 2021

2021
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid – Titel 5: Bepalingen met betrekking tot de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 170/2021 van 4 oktober 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de ordonnantie van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 167/2021 van 4 oktober 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 166/2021 van 4 oktober 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vaststelling van beperkingen bij kinderen met het oog op de uitbetaling van de bijslag …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 165/2021 van 4 oktober 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot omzetting van richtlijn (EU) nr. 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 164/2021 van 28 september 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie betreffende de uitbreiding van het COVID Safe Ticket in geval van noodzakelijkheid voortvloeiend uit een specifieke epidemiologische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 163/2021 van 23 september 2021

2021
Verzoek om advies betreffende een voorontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 161/2021 van 22 september 2021

2021
adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 158/2021 van 10 september 2021

2021
Adviesaanvraag over een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, teneinde de operatoren van een elektronische interface hoofdelijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 157/2021 van 10 september 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, om meer transparantie te verschaffen over het …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 156/2021 van 10 september 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingfonds …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 155/2021 van 10 september 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van koninklijk besluit over het statuut van en het toezicht op aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 154/2021 van 10 september 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito’s en levensverzekeringen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 151/2021 van 10 september 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit inzake essentiële middelen aan boord van schepen - artikel 2.8
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 150/2021 van 10 september 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de registratie en spreiding van voor het publiek opengestelde apotheken en tot opheffing van de koninklijke besluiten van 25 september …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 146/2021 van 10 september 2021

2021
Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen inzake …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 144/2021 van 10 september 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/944 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 143/2021 van 10 september 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende de voorwaarden betreffende de quarantaine en de isolatie van landdieren
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 142/2021 van 10 september 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen – artikelen A3, A4, B1 en C3
Categorie : Publicaties