2017 resultaten gevonden

Resultaten van 26 tot 50 op 2017

Document

Advies nr. 76/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot invoeging van de bijlagen 6/1 en 18/1 in het koninklijk besluit 23 maart 2017 houdende de werking van het Centraal Register Solvabiliteit …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 78/2021 van 21 mei 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudelinquentie en diverse andere decreten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 72/2021 van 21 mei 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van gemeenschappelijk decreet en ordonnantie van het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 80/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 81/2021 van 21 mei 2021

2021
Adviesaanvraag over artikel 8 van het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 79/2021 van 21 mei 2021

2021
Adviesaanvraag over amendementen op enerzijds een voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur en het Wetboek van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 83/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies voor mandaathouders van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 82/2021 van 21 mei 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 101 tot 103 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 84/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de evaluatiecommissie voor de mandaathouders van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 67/2021 van 20 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten (artikels 7, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 68/2021 van 20 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de Commissie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 70/2021 van 20 mei 2021

2021
Voorontwerp van besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 april 2019 betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 66/2021 van 6 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 64/2021 van 30 april 2021

2021
Adviesaanvraag over het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de toeristische logiessector in het kader van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 63/2021 van 29 april 2021

2021
Ontwerp van ministerieel besluit houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van ventilatie-zuiveringssystemen in het kader van de bestrijding …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 57/2021 van 23 april 2021

2021
Advies m.b.t een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake tegemoetkoming …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 59/2021 van 23 april 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de bodemverontreinigingsdeskundigen en de registratie van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 58/2021 van 23 april 2021

2021
Adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de inschrijving in het wachtregister van de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die begunstigden zijn …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 60/2021 van 23 april 2021

2021
Advies over een voorontwerp van wet betreffende het Europees burgerinitiatief in de zin van Europese Verordening (EU) 2019/788 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 61/2021 van 23 april 2021

2021
Adviesaanvraag m.b.t. een voorontwerp van decreet houdende maatregelen i.v.m. onderwijs2021
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 62/2021 van 23 april 2021

2021
De artikelen 14, 15 en 16 van het koninklijk besluit van 1 september 2016 tot uitvoering van hoofdstuk V: slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 65/2021 van 23 april 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot veralgemeend gebruik van elektronische identificatiemiddelen die deel uitmaken van een aangemeld stelsel voor elektronische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 56/2021 van 23 april 2021

2021
Advies m.b.t. de artikelen 6 en 7 van het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 51/2021 van 23 april 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 50/2021 van 22 april 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs 1, 4, 7, 10, 24, 31, 41, 44 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde …
Categorie : Publicaties