2419 resultaten gevonden

Resultaten van 26 tot 50 op 2419

Document

Advies nr. 105/2023 van 29 juni 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de leerjobs
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 104/2023 van 29 juni 2023

2023
Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 103/2023 van 29 juni 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie betreffende economische migratie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 102/2023 van 29 juni 2023

2023
Adviesaanvaag over een voorontwerp van wet betreffende het statuut van bewindvoerder over een beschermde persoon
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 101/2023 van 29 juni 2023

2023
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 19 juni 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 97/2023 van 16 juni 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot 1) een voorontwerp van wet tot oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank “Terrorisme, Extremisme, Radicaliseringsproces” (“T.E.R.”) …
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 9 juni 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 96/2023 van 9 juni 2023

2023
Ontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 95/2023 van 9 juni 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet betreffende het garantiefonds voor financiële diensten
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 30 mei 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 17 mei 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 94/2023 van 17 mei 2023

2023
Voorontwerp van decreet tot wijziging van de toezichts- en handhavingsbepalingen in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 93/2023 van 17 mei 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot het voorontwerp van gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 92/2023 van 17 mei 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het decreet houdende sociaalrechtelijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 91/2023 van 17 mei 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet tot wijziging van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, het Digitaal Kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 22 december …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 90/2023 van 17 mei 2023

2023
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 89/2023 van 17 mei 2023

2023
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat betreft …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 88/2023 van 17 mei 2023

2023
Een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 juli 2022 tot oprichting van het platform Vitalink
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 87/2023 van 17 mei 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 19 mei 2010 houdende de oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 4 mei 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 27 april 2023

2023
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 86/2023 van 27 april 2023

2023
Een ontwerp van decreet over het jeugd- en kinderrechtenbeleid en de ondersteuning van het jeugdwerk
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 84/2023 van 27 april 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie houdende het nieuw Brussels gemeentelijk kieswetboek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 83/2023 van 27 april 2023

2023
Adviesaanvraag over een Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende het elektronisch uitwisselingsplatform voor gezondheidsgegevens
Categorie : Publicaties