195 resultaten gevonden

Resultaten van 26 tot 50 op 195

Document

Advies nr. 171/2019 van 8 november 2019

2019
Ontwerp van Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 170/2019 van 8 november 2019

2019
Adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 169/2019 van 8 november 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse Koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, strekkende tot omzetting van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 168/2019 van 8 november 2019

2019
Advies betreffende de wijziging van de Internationale Overeenkomst van 15 december 1993 m.b.t. het treinverkeer tussen België en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 167/2019 van 18 oktober 2019

2019
Ontwerp van Koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen betreffende de traceerbaarheid van implanteerbare medische hulpmiddelen uitgevaardigd bij de wet van 15 december …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 166/2019 van 18 oktober 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 165/2019 van 18 oktober 2019

2019
Adviesvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 136/1 en 136/2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 164/2019 van 18 oktober 2019

2019
Adviesaanvraag m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende de bereiding en de aflevering van geneesmiddelen, en het gebruik, en de distributie van medische hulpmiddelen, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 163/2019 van 18 oktober 2019

2019
Voorontwerp van een besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 17 november 2008 ter ondersteuning …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 162/2019 van 18 oktober 2019

2019
Advies m.b.t een ontwerp van Koninklijk besluit tot verlening van toegang tot de DABS aan de Dienst Legalisatie en bestrijding documentaire fraude van de Federale overheidsdienst …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 161/2019 van 18 oktober 2019

2019
Adviesaanvraag over het ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de algemene belangenverklaring ter uitvoering van de wet van 21 december 2013 tot versterking …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 160/2019 van 27 september 2019

2019
Ontwerp van KB tot wijziging van de KB's nrs. 1, 7, 10, 20, 24, 31, 35, 46 en 56 met betrekking tot de BTW
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 159/2019 van 27 september 2019

2019
Voorontwerp van wet tot wijziging van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 158/2019 van 27 september 2019

2019
Adviesaanvraag van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap m.b.t. artikel 2, 5° van het voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 juni 2009 houdende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 157/2019 van 27 september 2019

2019
Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de akten en stavingsstukken die moeten worden gevoegd bij de verklaring tot toekenning van de Belgische nationaliteit …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 156/2019 van 4 september 2019

2019
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke gerechtskosten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 155/2019 van 4 september 2019

2019
Advies van de Autoriteit m.b.t. de artikelen 2 tot en met 9 van het koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, derde lid, 5 en 8, tweede lid , van het Wetboek der registratie, hypotheek- …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 154/2019 van 4 september 2019

2019
Adviesaanvraag over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 153/2019 van 4 september 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949 met betrekking tot de opmaak van innings- en invorderingsregisters.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 152/2019 van 4 september 2019

2019
Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 13 van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 151/2019 van 4 september 2019

2019
Ontwerp van Koninklijk besluit betreffende het aanvragen door notarissen en geregistreerde gebruikers van hypothecaire inlichtingen en het afleveren ervan door de Algemene …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 150/2019 van 4 september 2019

2019
Ontwerp van Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 149/2019 van 4 september 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 teneinde de inhoud vast te leggen van de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 148/2019 van 4 september 2019

2019
Voorontwerp van wet betreffende werk in de viss
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 147/2019 van 4 september 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, §6, van de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van Justitie en modernisering van het …
Categorie : Publicaties