195 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 195

Document

Advies nr. 146/2019 van 21 augustus 2019

2019
Adviesaanvraag m.b.t. voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 145/2019 van 21 augustus 2019

2019
Advies betreffende artikelen 14 en 19 van een voorontwerp van decreet tot omzetting van de Richtlijn (EU)2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 144/2019 van 21 augustus 2019

2019
Advies m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juni 2004 tot vaststelling van het stelsel van de rechten tot inzage en verbetering …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 143/2019 van 7 augustus 2019

2019
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de procedure voor de aanvraag van toelating met het oog op de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 142/2019 van 7 augustus 2019

2019
Advies m.b.t. een voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de vergoedingsprocedure ingevolge de vestiging van de wettelijke erfdienstbaarheid …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 141/2019 van 7 augustus 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zoals bedoeld in artikel 1250 van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 140/2019 van 7 augustus 2019

2019
Adviesaanvraag over een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 houdende de vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 139/2019 van 7 augustus 2019

2019
Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 138/2019 van 7 augustus 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 137/2019 van 7 augustus 2019

2019
Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 136/2019 van 7 augustus 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 85, § 2, derde lid van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 135/2019 van 7 augustus 2019

2019
Voorontwerp van wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 134/2019 van 3 juli 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende het Ontwerpbesluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor het houden en verhandelen van honden en katten in kwekerijen, handelszaken …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 133/2019 van 3 juli 2019

2019
Advies m.b.t voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving en houdende de oprichting van een Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 132/2019 van 3 juli 2019

2019
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 131/2019 van 3 juli 2019

2019
Ontwerp van Besluit van de Waalse Regering tot invoeging in het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid van bepalingen betreffende de collectieve huisvesting van personen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 130/2019 van 3 juli 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de normen voor de erkenning als transitiehuis en houdende de exploitatievoorwaarden voor een transitiehuis.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 129/2019 van 3 juli 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een authentieke gegevensbron met betrekking tot de SEVESO-vestigingen, authentieke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 128/2019 van 3 juli 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 127/2019 van 19 juni 2019

2019
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de inzameling van gegevens met het oog op het opstellen van de driemaandelijkse nationale rekeningen.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 126/2019 van 19 juni 2019

2019
Ontwerp van Koninklijk besluit tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de externe leden van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 125/2019 van 19 juni 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit houdende de invoering van de verplichting om de berichten en lijsten bedoeld in de artikelen 96 en 97 van het Wetboek der successierechten op elektronische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 124/2019 van 19 juni 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 18 januari 2018 betreffende de organisatie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 123/2019 van 19 juni 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 122/2019 van 19 juni 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende de artikelen 2.2, 2.7 en 4.8, §1 van ontwerp koninklijk besluit betreffende de pleziervaart.
Categorie : Publicaties