Coördinatie van toezicht op het DIS

Het douane-informatiesysteem (DIS) centraliseert douane-informatie om inbreuken op de communautaire douane- of landbouwwetgeving te voorkomen, te onderzoeken en te vervolgen.


Het douane-informatiesysteem (DIS) is een informaticasysteem dat de douane-informatie centraliseert om inbreuken op de communautaire douane- of landbouwwetgeving te voorkomen, te onderzoeken en te vervolgen.

Het DIS is geregeld door een tweeledige rechtsgrondslag:

 • Verordening (EG) nr. 515/97 van de Raad van 13 maart 1997 betreffende de wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de lidstaten en de samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften (hierna genoemd " Verordening (EG) nr. 515/97 "), zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 766/2008 van 9 juli 2008, en
 • Besluit 2009/917/JBZ van de Raad van 30 november 2009 inzake het gebruik van informatica op douanegebied (hierna " Besluit 2009/917/JBZ").

Het FIDE (Referentiebestand van onderzoeksdossier op douanegebied) is een Europese index die in het kader van het DIS wordt gebruikt. Het bestaat uit onderzoeksdossiers die door de douane- en andere onderzoeksautoriteiten van de lidstaten voor administratieve doeleinden en ten behoeve van douaneonderzoek en strafrechtelijke procedures worden opgesteld.

Bij het invoeren van een getailleerd verzoek, verstrekt FIDE informatie over:

 • de naam en het adres van de onderzoekende autoriteit, en
 • het nummer van het onderzoeksdossier van die autoriteit,
  in de gevallen waarin informatie beschikbaar is in dossiers van lopende of afgesloten onderzoeken tegen natuurlijke of rechtspersonen ("hits"). Vervolgens kan het bureau dat het verzoek heeft ingediend, besluiten om wederzijdse bijstand te vragen of spontaan informatie te verstrekken.

Rechtsgrond van FIDE

Het FIDE bestaat uit twee databanken vanwege de twee rechtsgronden die erop van toepassing zijn, namelijk:

 • Verordening (EG) nr. 515/97 wat betreft de gebieden die onder de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen (artikel 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).
 • Besluit 2009/917/JBZ voor het gebied waarop de EU bevoegdheden deelt met de lidstaten (artikel 4 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).

Categorieën verwerkte informatie

De gegevens die in het DIS worden ingevoerd, hebben dus betrekking op goederen, vervoermiddelen, bedrijven en personen die met deze strafbare feiten in verband worden gebracht. Zij hebben ook betrekking op de evolutie van de fraude, de beschikbare vaardigheden, de in beslag genomen of verbeurd verklaarde goederen en de vasthouding, inbeslagneming of verbeurdverklaring van contanten.

Categorieën verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die in het DIS mogen worden verwerkt, worden opgesomd in artikel 25, lid 2, van Verordening (EG) nr. 515/97 en artikel 4, lid 2, van Besluit 2009/917/JBZ en mogen alleen de volgende gegevens bevatten:

 1. de naam, de meisjesnaam, voornamen en roepnaam;
 2. geboortedatum-geboorteplaats;
 3. de nationaliteit;
 4. het geslacht;
 5. alle bijzondere objectieve en permanente fysieke kenmerken;
 6. de reden voor het opnemen van de gegevens;
 7. de voorgestelde maatregelen;
 8. een waarschuwingscode die een eventuele geschiedenis van wapens, geweld of ontsnapping aangeeft;
 9. het inschrijvingsnummer van het voertuig.

In geen geval worden persoonsgegevens opgenomen waaruit de raciale of etnische afkomst blijken, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, het lidmaatschap van een vakvereniging of gegevens die de gezondheid of het seksuele leven van een persoon betreffen.

Systeemarchitectuur

Het DIS bestaat uit een centrale databank (" SID central ") die toegankelijk is voor terminals in elke lidstaat.

Om de controle van het douane-informatiesysteem ("DIS") te coördineren, komen vertegenwoordigers van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten ("nationale GBA") en de EDPS gewoonlijk eenmaal per jaar bijeen, onmiddellijk na het Gemeenschappelijk controleorgaan Douane ("GCO Douane"). De daarin vertegenwoordigde nationale GBA's zijn deze van de 28 Lidstaten van de EU. De groep wordt momenteel voorgezeten door de Poolse GBA. Om een goede samenwerking met het GCO Douane te bevorderen, wordt de voorzitter van het GCO gewoonlijk verkozen tot voorzitter van de DIS controlecoördinatiegroep, zoals momenteel het geval is.

In België is het recht op toegang tot de gegevens die in het douane-informatiesysteem worden verwerkt onrechtstreeks. Deze wordt door tussenkomst van de Gegevensbeschermingsautoriteit uitgevoerd.

De betrokkene moet een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek indienen, dat per gewone post of per e-mail wordt gestuurd naar:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
e-mail : contact@apd-gba.be

De procedure is gratis. Het verzoek kan worden ingediend in een van de drie landstalen. Het is ook mogelijk om in het Engels te communiceren met de Autoriteit.

Na haar controle deelt de Autoriteit in beginsel alleen aan de betrokken persoon mee dat de nodige verificaties zijn verricht.