Vacatures

Bij het secretariaat van de Gegevensbeschermingsautoriteit werken ambtenaren. Ze worden aangeworven onder een eigen statuut, dat op voorstel van de Gegevensbeschermingsautoriteit werd goedgekeurd door de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. In bijzondere omstandigheden kan de Gegevensbeschermingsautoriteit ook personeel in dienst nemen op contractuele basis. Vacatures worden aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, op deze website en op Selor.


  • Franstalige statutaire Griffier 2021 B8/2/F

Functieprofiel / Publicatie Selor / Publicatie Belgisch Staatsblad

Inschrijven kan tot 20 augustus 2021 en gebeurt uitsluitend per e-mail met vermelding van de examenreferentie (2021 B8/2/F)

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van de examenreferentie naar dit adres: HR@apd-gba.be. U zal een ontvangstmelding krijgen.

De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze vergezeld is van :

  • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s en indien van toepassing een afschrift van het gevraagde taalattest;
  • een curriculum vitae;
  • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

Verdere inlichtingen kunnen via mail verkregen worden: HR@apd-gba.be.

Het examensecretariaat is gevestigd op de zetel van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Verdere inlichtingen kunnen via mail verkregen worden: HR@apd-gba.be.

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een examenreglement goedgekeurd dat de organisatie van alle examens bepaalt. Dat reglement legt de wijze van oproep vast, de samenstelling van de jury, de proeven, het aantal te behalen punten, enz.