Voorafgaande raadpleging aanvragen

Een voorafgaande raadpleging aanvragen over gegevensverwerkingen met hoog risico.


Dit formulier mag gebruikt worden voor alle voorafgaande raadplegingen over verwerkingen van persoonsgegevens met hoog restrisico, behalve voor de verwerkingen die zijn uitgevoerd door verwerkingsverantwoordelijken die de titels 2 en 3 moeten naleven van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gerechtelijke overheden, politiediensten, algemene inspectie van de federale politie en lokale politie, Cel voor Financiële informatieverwerking, Algemene administratie van douane en accijnzen, de Passagiersinformatie-eenheid, inlichtingen- en veiligheidsdiensten,...) of hun verwerker.

Vanaf het ogenblik dat uw dossier in orde is en mits  de Gegevensbeschermingsautoriteit van oordeel is dat de geplande verwerking in strijd is met de AVG, zal zij binnen maximum 8 weken een schriftelijk advies bezorgen aan de verwerkingsverantwoordelijke. Die termijn kan, naargelang de complexiteit van de geplande verwerking, met 6 weken worden verlengd. Er kunnen u steeds bijkomende inlichtingen worden gevraagd, als dat nodig blijkt om uw dossier in orde te brengen; wat de voormelde termijnen schorst.

Het formulier dient in één van de drie landstalen ingevuld te worden. Technische bijlagen bij het aanvraagformulier mogen naast de drie landstalen ook in het Engels opgesteld zijn (andere talen worden niet aanvaard). Indien niet voldaan wordt aan deze taalvereiste zal de aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Politiediensten dienen zich tot het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC) te richten.

Procedure

Stap 1

Download het formulier

Download het formulier voor voorafgaande raadpleging GEB.

Er is ook een handleiding GEB beschikbaar.

Het formulier is helaas niet te openen via een mobiel toestel.
U dient het formulier te openen en in te vullen met een desk- of laptop.

Stap 2

Vul het formulier in

Vul het formulier elektronisch (via uw computer) in.
Let op, een met de hand ingevuld en vervolgens gescand formulier zal niet verzonden kunnen worden.

U kunt een draftversie bewaren via de “Opslaan als”-functie.
De definitieve versie kunt u op dezelfde manier opslaan op een locatie die u zelf wenst.

Stap 3

Verzend het formulier

U moet uw ingevulde formulier samen met de bijlagen opsturen:

  • Ofwel per post naar volgend adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
  • Ofwel via onze website en uw ingevuld formulier hierna op te laden.

Ons formulier wordt geladen. Als dit bericht zichtbaar blijft en er geen formulier verschijnt, controleer dan of Javascript is geactiveerd in uw browser, accepteer overeenkomstige cookies en probeer deze pagina opnieuw te laden.