15 sep
2021

De GBA keurt de allereerste nationale gedragscode goed

De gedragscode van de Nationale Kamer van Notarissen

In deze code worden sommige bepalingen van de AVG verduidelijkt door ze aan te passen aan de specifieke aard van de verwerkingen die notarissen verrichten. In hun geval zijn de belangrijkste bepalingen in kwestie:

  • de aanwijzing van een functionaris voor gegevensbescherming;
  • de maatregelen die moeten worden genomen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen; 
  • de maatregelen die de notaris ten aanzien van zijn werknemers moet nemen om hen bewust te maken van de bescherming van persoonsgegevens en van de voorzorgsmaatregelen die zij moeten nemen wanneer zij persoonsgegevens  verwerken ;
  • het recht op informatie van de betrokkenen.

Meer details zijn te vinden in de Beslissing 04/2021 van het Algemeen Secretariaat.

De Nationale Kamer van Notarissen zal verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van deze regels, onverminderd de inspectie- en sanctiebevoegdheden van de GBA. In dit geval is niet voorzien in een toezichthoudende instantie, aangezien de code betrekking heeft op de werkzaamheden van notarissen als bekleders van een openbaar ambt. De GBA herinnert er evenwel aan dat wanneer een gedragscode betrekking heeft op andere verwerkingen dan die in de overheidssector, een onafhankelijk controleorgaan moet worden aangewezen.

De gedragscode: een essentieel instrument van de AVG

De GBA moedigt de totstandkoming van gedragscodes sterk aan. Dit instrument waarin de AVG voorziet, maakt de vaststelling van goede nalevingspraktijken op sectorniveau mogelijk en komt zowel de verwerkingsverantwoordelijken als de burgers ten goede. Onze Autoriteit staat ter beschikking van geïnteresseerde actoren om hun vragen te beantwoorden en hen te begeleiden bij de uitwerking van deze codes.

De GBA herinnert er echter aan dat het onderschrijven van een gedragscode die de Autoriteit heeft goedgekeurd, geen comformiteitsbewijs vormt voor de verwerkingen die de leden verrichten.

Voor meer informatie over gedragscodes, zie ons thematisch dossier.

 

Interessante links