Nieuws

20 jul
2023

Een nieuwe adequaatheidsbeslissing voor gegevensoverdrachten naar de Verenigde Staten

Op 10 juli keurde de Europese Commissie een nieuwe adequaatheidsbeslssing goed voor de Verenigde Staten, het "EU-VS Data Privacy Framework".


26 jun
2023

Het Directiecomité van de GBA voltallig

Dankzij de benoeming van twee nieuwe directeurs is het Directiecomité van de GBA weer voltallig. De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft Koen Gorissen tot directeur van het Algemeen Secretariaat benoemd en Anne-Charlotte Recker tot directeur van de Eerstelijnsdienst. Zij hebben op 26 juni 2023 de eed afgelegd en staan dus vanaf vandaag aan het hoofd van hun respectieve diensten. 


25 mei
2023

De AVG viert haar vijfde verjaardag

Vandaag 25 mei 2023 viert de GBA de vijfde verjaardag van de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), een gelegenheid voor de GBA om een blik te werpen op enkele belangrijke statistieken van de afgelopen vijf jaar en terug te kijken op haar overgang van een adviesorgaan naar een echte Gegevensbeschermingsautoriteit.


24 mei
2023

De GBA verbiedt doorgifte fiscale gegevens van Belgische toeval-Amerikanen aan de VS

De GBA heeft vandaag de doorgifte van persoonsgegevens van Belgische toeval-Amerikanen door de FOD Financiën aan de Amerikaanse belastingautoriteiten zoals voorzien in het intergouvernementeel FATCA-akkoord onwettig verklaard en verboden. Volgens de GBA voldoen niet alle gegevensverwerkingen die in het kader van dit akkoord worden verricht aan de beginselen van de AVG, met inbegrip van de regels inzake gegevensdoorgifte buiten de EU. Zij vraagt ook aan de FOD Financiën dat zij de tekortkomingen die de GBA heeft vastgesteld, aan de bevoegde wetgever signaleert.


22 mei
2023

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2022

2022 was een overgangsjaar voor de GBA. Haar Directiecomité werd vernieuwd na de benoeming van een nieuwe directeur van het Kenniscentrum en Voorzitster, en door de beëindiging van de mandaten van de directeur van het Algemeen Secretariaat en de directeur van de Eerstelijnsdienst van de Autoriteit.