24 jan
2024

De positie van de DPO: rapport van de EDPB en opmerkingen van de GBA

Het Comité voor gegevensbescherming (EDPB) heeft een rapport gepubliceerd over de bevindingen van zijn tweede jaarlijkse gecoördineerde actie, die was gewijd aan de aanwijzing en de positie van functionarissen voor gegevensbescherming (DPO).

In totaal hebben 25 gegevensbeschermingsautoriteiten in de EER hun medewerking verleend en gecoördineerde acties opgezet, met over het algemeen bemoedigende resultaten. Het rapport wijst evenwel op een aantal uitdagingen en geeft enkele aanbevelingen voor organisaties, DPO's en gegevensbeschermingsautoriteiten. Het gaat vergezeld van twee bijlagen: de statistieken die tijdens deze actie zijn verzameld en de nationale verslagen van de gegevensbeschermingsautoriteiten die aan de actie hebben deelgenomen.

De GBA besloot een enquête te houden onder alle DPO's van wie zij de contactgegevens heeft. De honderden reacties van DPO's in België werden gebruikt om het nationale verslag op te stellen, dat als bijlage bij het door de EDPB gepubliceerde rapport is gevoegd.

In dit verslag stelt de GBA onder andere het volgende vast:

  • de DPO wordt niet systematisch betrokken bij gegevensbeschermingskwesties binnen de organisatie;
  • bijna de helft van de respondenten zegt dat de middelen die aan de DPO worden toegewezen ontoereikend zijn, maar dit percentage is hoger in de publieke sector dan in de private sector. Daarom moet er speciale aandacht worden besteed aan de toewijzing van middelen aan de DPO in de publieke sector;
  • bijna een vijfde van de ondervraagde DPO's zegt deel te nemen aan de besluitvorming in verband met de verwerkingen van persoonsgegevens binnen hun organisatie. Het Hof van Justitie heeft er echter op gewezen dat er sprake van een "belangenconflict" kan zijn wanneer een DPO wordt belast met andere opdrachten of taken die ertoe leiden dat hij het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke of zijn verwerker bepaalt.

De GBA geeft in het verslag ook een overzicht van de verschillende documenten ter ondersteuning van DPO's die zij in de loop der jaren op haar website heeft gepubliceerd, met name in haar toolbox, en van besllissingen die zijn genomen over de rol en de aanwijzing van de DPO.

Zij geeft ook aan dat de DPO-pagina op haar website momenteel wordt bijgewerkt en dat ze bezig is met het organiseren van een evenement gewijd aan de functionaris voor gegevensbescherming.

Het volledige verslag van de EDPB is beschikbaar op de website van de EDPB.

Dank aan iedereen!

Niet minder dan 400 DPO's hebben gereageerd op de enquête die door de GBA werd georganiseerd in het kader van de Europese gecoördineerde actie. De GBA wil hen hartelijk danken voor hun waardevolle bijdragen, die haar in staat hebben gesteld een kwalitatief verslag op te stellen over de positie van de DPO in organisaties in België, maar ook in Europa in het algemeen.

Interessante links