Coördinatiegroep voor toezicht op VIS

Dankzij het Visa Informatie Systeem (VIS) kunnen de Schengenlanden visumgegevens uitwisselen.


Dankzij het Visa Informatie Systeem (VIS) kunnen de Schengenlanden visumgegevens uitwisselen. Het bestaat uit een centraal computersysteem dat verbonden is met nationale informaticasystemen van zowel de overheden die bevoegd zijn voor visumuitgifte in Schengenlanden als van consulaten in niet EU-landen. Ook de computersystemen aan alle grensovergangen van Schengenlanden die grenzen aan niet-Schengenlanden, zijn aan de centrale infrastructuur gekoppeld. Het systeem verwerkt gegevens en beslissingen over visumaanvragen voor een kort verblijf in of een transit door de Schengenzone. Voor identificatie in het systeem wordt biometrie gebruikt, voornamelijk vingerafdrukken.

Het VIS wordt gebruikt om te controleren of iemand die zich aan een buitengrens van de Schengenzone of in een Schengenland bevindt een geldig visum heeft. Het helpt ook visumfraude en identiteitsdiefstal te bestrijden. Verder versnelt het systeem ook de uitgifte van visa en vergemakkelijkt het de behandeling van asielaanvragen.

Wie een visum aanvraagt, meldt zich aan bij de bevoegde overheid waar een digitale foto en tien vingerafdrukken genomen worden, die in een centrale databank terechtkomen en daar vijf jaar opgeslagen blijven. Zo hoeven die gegevens niet bij elke nieuwe visumaanvraag opnieuw te worden doorgegeven.

Alle landen van de Schengenzone gebruiken het VIS. De bevoegde autoriteiten voor visumuitgifte in deze landen hebben toegang tot de centrale databank voor alle visumaanvragen. Ook de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor identificatie en controles aan de buitengrenzen van de Schengenzone mogen het systeem raadplegen, net zoals overheden die asielaanvragen behandelen. In uitzonderlijke gevallen wordt het VIS ook gebruikt om misdrijven te onderzoeken. Het VIS mag dus enkel geraadpleegd worden door bevoegde diensten bij de uitoefening van hun specifieke taken.De gegevens in het VIS-systeem worden vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf de laatste geldigheidsdatum van een visum, de datum dat een negatieve beslissing genomen wordt of de datum dat een beslissing tot wijziging van een visum genomen wordt.

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) houdt toezicht op de gegevensverwerkingen in het centrale gedeelte van het VIS-systeem. De nationale toezichthoudende autoriteiten, waaronder dus ook de Autoriteit, houden toezicht op de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen op nationaal niveau, alsook op de verzending van de gegevens naar het centrale gedeelte van het systeem.

Iedereen heeft het recht op informatie over zijn/haar gegevens in het VIS en mag vragen om onjuiste gegevens te wijzigen en/of onterecht geregistreerde gegevens te schrappen.

De vraag om informatie, rechtzetting of verwijdering moet worden gericht aan de Dienst Vreemdelingenzaken via email of per gewone post :

Dienst Vreemdelingenzaken
Directie Toegang en Verblijf
Pachecolaan 44, 1000 Brussel.
e-mail dpo.dvz@ibz.fgov.be