195 resultaten gevonden

Resultaten van 76 tot 100 op 195

Document

Advies nr. 121/2019 van 19 juni 2019

2019
Instemmingsprocedure (voorontwerp van decreet van het Waalse Gewest) voor het Protocol ondertekend te Brussel op 18 februari 2017, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 120/2019 van 19 juni 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 119/2019 van 19 juni 2019

2019
Advies over artikel 4 §2 van het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure tot het bekomen van een gebruiksvergunning voor de zones voor commerciële en industriële …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 118/2019 van 5 juni 2019

2019
Advies betreffende een ontwerp van besluit van de Regering van de Federatie Wallonië-Brussel inzake opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 117/2019 van 5 juni 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Koninklijk besluit houdende samenstelling en organisatie van de Interministeriële Commissie voor de strijd tegen namaak en piraterij …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 116/2019 van 5 juni 2019

2019
Voorontwerp van wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Federale.Overheidsdienst Justitie in …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 115/2019 van 5 juni 2019

2019
Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 114/2019 van 5 juni 2019

2019
Advies m.b.t. voorontwerp van decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 113/2019 van 5 juni 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Franse Gemeenschapsregering houdende wijziging van het besluit van 8 mei 2018 betreffende de adoptie.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 112/2019 van 5 juni 2019

2019
Voorontwerp van decreet van de Waalse regering houdende organisatie van de fusie van de opdrachten van de Société wallonne du Logement (SWL), de Société wallonne du Crédit Social …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 111/2019 van 5 juni 2019

2019
Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46quater van het KB/WIB 92, met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten inzake het sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 110/2019 van 5 juni 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Franse Gemeenschapsregering betreffende de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 109/2019 van 5 juni 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het Koninklijk besluit van 23 april 2017 betreffende de verzameling en de bewaring van de toegang tot de gegevens i verband met de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 108/2019 van 5 juni 2019

2019
Adviesaanvraag over een ontwerp van ordonnantie tot omzetting van de Richtlijn 2017/1852/Eu van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 107/2019 van 5 juni 2019

2019
Adviesaanvraag met betrekking tot het voorstel van decreet tot wijziging van Titel IV van Boek I van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie om de gemeentelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 106/2019 van 5 juni 2019

2019
Adviesaanvraag met betrekking tot het voorstel van decreet tot wijziging van de artikelen L1141-2, L1141-3, L1141-4 en L1141-9 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 105/2019 van 5 juni 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerpbesluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek omvattende het Waterwetboek, met het oog op de uitvoering …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 104/2019 van 5 juni 2019

2019
Advies m.b.t. het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 tot oprichting van het Begeleidend Comité voor de opvolging van de monitoring …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 103/2019 van 5 juni 2019

2019
Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 93ter tot 93quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de artikelen 433 tot 435 van het Wetboek van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 102/2019 van 5 juni 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk –en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 101/2019 van 5 juni 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307, §1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 99/2019 van 3 april 2019

2019
Advies betreffende - een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot het netwerk van de sociale zekerheid...
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 98/2019 van 3 april 2019

2019
Voorontwerp van decreet betreffende de verwerkingen van persoonsgegevens uitgevoerd door de Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 97/2019 van 3 april 2019

2019
Adviesaanvraag over een ontwerp van Koninklijk besluit houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 96/2019 van 3 april 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende …
Categorie : Publicaties