Laatste update: 22/05/2023
22 mei
2023

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2022

2022 was een overgangsjaar voor de GBA. Haar Directiecomité werd vernieuwd na de benoeming van een nieuwe directeur van het Kenniscentrum en Voorzitster, en door de beëindiging van de mandaten van de directeur van het Algemeen Secretariaat en de directeur van de Eerstelijnsdienst van de Autoriteit.


2022 : een overgangsjaar

Sinds juli 2022 bestaat het Directiecomité van de GBA dus uit drie leden in plaats van de wettelijk voorgeschreven vijf en het nam de collegiale leiding op zich van de twee diensten waarvoor een benoemingsprocedure voor een nieuwe directeur loopt. 

Bovendien is in 2022 nieuwe wetgeving aangenomen in het kader van het Europese "digital package", waarvan het grootste deel nog steeds wordt besproken. Dit "digital package" en de toekomstige AI-wet (Europese verordening inzake kunstmatige intelligentie) zullen gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de GBA aangezien de producten en diensten die onder deze verordeningen vallen, vaak gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens. De GBA bereidt zich nu al voor op haar regelgevende rol in dit veelzijdige en veranderende regelgevingskader.

Ondanks deze omstandigheden verloor de GBA in 2022 haar streefdoelen niet uit het oog en boekte zij vooruitgang op verschillende gebieden, zoals direct marketing en cookies, bewustmaking (met name via het werk van haar Eerstelijnsdienst en haar Ik Beslis-project voor jongeren, hun leraren en ouders) en internationale samenwerking (met name via haar deelname aan de werkzaamheden van het Europees Comité voor gegevensbescherming).  

De GBA werkte eind 2022 ook een strak begrotingsvoorstel uit die ze voorlegde aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, waarna de Kamer de GBA de mogelijkheid gaf haar personeelsbestand in 2023 uit te breiden.

Het jaar 2022 in cijfers

Van de ongekende toename van binnenkomende zaken in 2021 werd redelijkerwijs een afname verwacht of ten minste een stabilisatie van de meeste cijfers in 2022.

In 2022 ontving de GBA 604 klachten. In 2021 had zij 1928 klachten ontvangen, maar het ging hierbij eigenlijk om 808 nieuwe klachten, aangezien 1120 van deze klachten betrekking hadden op één zaak (namelijk een vermeend datalek op het sociale netwerk Facebook). Parallel aan deze lichte daling van het aantal klachten constateert de GBA een toename van het aantal bemiddelingsverzoeken. De GBA ontving inderdaad 177 bemiddelingsverzoeken tegen 142 in 2021. De belangrijkste onderwerpen van de klachten en bemiddelingsverzoeken in 2022 betroffen direct marketing alsook foto's en camera's.

De GBA opende 1426 dossiers over gegevenslekken (zij ontving 1420 meldingen van gegevenslekken en opende 6 dossiers uit eigen beweging), tegenover 1435 in 2021, een cijfer dat dus stabiel is gebleven.

Tot slot ontving de GBA 321 verzoeken om wetgevingsadviezen (tegenover 279 in 2021, d.w.z. een stijging van 15%), een stijgende trend die naar verwachting in 2023 verder zal toenemen gezien de huidige toestroom van verzoeken van de Vlaamse overheid.  

Op het gebied van wetshandhaving : de Inspectiedienst startte in 2022 101 onderzoeken op, tegenover 147 in 2021 (waardoor na de Covid-periode opnieuw tijd vrijkwam voor haar auditopdrachten naast haar inspectiebevoegdheden).

De Geschillenkamer van de GBA nam in 2022 189 beslissingen tegen 143 in 2021. Het totaalbedrag aan boetes dat via deze beslissingen werd opgelegd, bedraagt 738.900 euro.

Meer details over deze cijfers vindt u in de rubriek cijfers 2022 van ons jaarverslag, online of in PDF.

Interessante links