Persberichten

25 mei
2023

De AVG viert haar vijfde verjaardag

Vandaag 25 mei 2023 viert de GBA de vijfde verjaardag van de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), een gelegenheid voor de GBA om een blik te werpen op enkele belangrijke statistieken van de afgelopen vijf jaar en terug te kijken op haar overgang van een adviesorgaan naar een echte Gegevensbeschermingsautoriteit.


24 mei
2023

De GBA verbiedt doorgifte fiscale gegevens van Belgische toeval-Amerikanen aan de VS

De GBA heeft vandaag de doorgifte van persoonsgegevens van Belgische toeval-Amerikanen door de FOD Financiën aan de Amerikaanse belastingautoriteiten zoals voorzien in het intergouvernementeel FATCA-akkoord onwettig verklaard en verboden. Volgens de GBA voldoen niet alle gegevensverwerkingen die in het kader van dit akkoord worden verricht aan de beginselen van de AVG, met inbegrip van de regels inzake gegevensdoorgifte buiten de EU. Zij vraagt ook aan de FOD Financiën dat zij de tekortkomingen die de GBA heeft vastgesteld, aan de bevoegde wetgever signaleert.


22 mei
2023

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2022

2022 was een overgangsjaar voor de GBA. Haar Directiecomité werd vernieuwd na de benoeming van een nieuwe directeur van het Kenniscentrum en Voorzitster, en door de beëindiging van de mandaten van de directeur van het Algemeen Secretariaat en de directeur van de Eerstelijnsdienst van de Autoriteit.


15 nov
2022

De GBA stelt haar prioriteiten voor het jaar 2023 vast

Ter gelegenheid van zijn begrotingsaanvraag voor het jaar 2023 heeft het nieuwe directiecomité van de GBA zijn grote prioriteiten voor het komende jaar aan de Kamer van volksvertegenwoordigers meegedeeld. De meeste inspanningen van de GBA zullen gericht zijn op cookies en de functionarissen voor gegevensverwerking (DPO). Mits adequate middelen voorhanden zijn, zal de GBA de formulering van regels voor de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de "smart city" onder de loep nemen. De Inspectiedienst en de Geschillenkamer zullen ook hun controleacties in de dossiers van "data brokers" voortzetten.


07 sep
2022

IAB Europe-zaak: het Marktenhof stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU

Het Marktenhof heeft vandaag beslist om het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen te stellen in het kader van het door IAB Europe ingestelde beroep tegen beslissing 21/2022 van de GBA.