195 resultaten gevonden

Resultaten van 126 tot 150 op 195

Archief
CBPL

Advies nr. 70/2019 van 20 maart 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van besluit van de Waalse Regering betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van siergewassen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 69/2019 van 20 maart 2019

2019
Voorontwerp van decreet tot invoering van het Wetboek inzake beheer van ondergrondse rijkdommen.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 68/2019 van 20 maart 2019

2019
Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2016 betreffende …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 67/2019 van 27 februari 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en tot versterking van de SVK.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 66/2019 van 27 februari 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit nr. 58 met betrekking tot de mededeling van de inlichtingen inzake de pas opgerichte gebouwen voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 65/2019 van 27 februari 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 64/2019 van 27 februari 2019

2019
Voorstel van decreet houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 63/2019 van 27 februari 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 62/2019 van 27 februari 2019

2019
Voorontwerp van decreet betreffende het digitaal bestuur van het onderwijssysteem en de overdracht van digitale gegevens in het verplicht onderwijs.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 61/2019 van 27 februari 2019

2019
Advies betreffende een ontwerp van ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 48/10 van bijlage XII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 60/2019 van 27 februari 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de woonkwaliteitsbewaking
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 59/2019 van 27 februari 2019

2019
Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 58/2019 van 27 februari 2019

2019
Voorontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot aanpassing van het besluit van de Regering van 20 februari 2014 tot vaststelling van de nadere regels voor …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 57/2019 van 27 februari 2019

2019
Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 3 mei 2002 tot instelling van de aanmoedigingspremies …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 56/2019 van 27 februari 2019

2019
Voorontwerp van besluit van de regering van de Duitstalige Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de registratie en erkenning van de beoefenaars van de gezondheidszorg-beroepen …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 55/2019 van 27 februari 2019

2019
Adviesaanvraag over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de werking van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 54/2019 van 27 februari 2019

2019
Adviesaanvraag over het voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 422 en 429 § 5 van programmawet van 27 december 2004
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 53/2019 van 27 februari 2019

2019
Advies over een ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende diverse uitvoeringsmaatregelen van het Waalse Dierenwelzijnwetboek
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 52/2019 van 27 februari 2019

2019
Voorstel van decreet met betrekking tot de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 51/2019 van 27 februari 2019

2019
Voorontwerp van besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer en de traceerbaarheid van sedimenten voor benutting op of in de bodem en tot wijziging van diverse bepalingen …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 50/2019 van 27 februari 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het Koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 49/2019 van 27 februari 2019

2019
Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de coördinatie van de controle …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 48/2019 van 27 februari 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Waalse Regering van [xx.xx.xxxx] tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 47/2019 van 6 februari 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Financieringsbesluit en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 46/2019 van 6 februari 2019

2019
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS)
Categorie : Publicaties