195 resultaten gevonden

Resultaten van 151 tot 175 op 195

Archief
CBPL

Advies nr. 44/2019 van 6 februari 2019

2019
Voorontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende de voorstelling van het voorontwerp van decreet tot wijziging van de decreten van 12 april 2001 betreffende de organisatie …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 43/2019 van 6 februari 2019

2019
Ontwerp van Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156bis, eerste lid, eerste zin, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 42/2019 van 6 februari 2019

2019
Ontwerpbesluit van de Waalse Regering houdende de organisatie van de verhuring van sociale woningen door de Waalse Huisvestingsmaatschappij en de Openbare Huisvestingsmaatschappjien.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 41/2019 van 6 februari 2019

2019
Voorontwerp van besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een Titel VIII in boek II van het tweede deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de erkenning …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 40/2019 van 6 februari 2019

2019
Voorontwerp van decreet betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten en voorontwerp van besluit tot uitvoering van …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 39/2019 van 6 februari 2019

2019
Adviesaanvraag over het wetsontwerp houdende wijzigingen aan boek I "Definities" en boek XV "Rechtshandhaving" alsmede vervanging van boek IV "Bescherming …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 37/2019 van 6 februari 2019

2019
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot wijziging van Boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en van het Gerechtelijk …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 36/2019 van 6 februari 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende het voorontwerp van besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 35/2019 van 6 februari 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2017 tot bepaling van de contactgegevens bedoeld in artikel 3 eerste lid, 17°, van de wet van 8 augustus …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 34/2019 van 6 februari 2019

2019
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 33/2019 van 6 februari 2019

2019
Voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de thermische-energiemarkt en de organisatie van het thermische energienetwerken
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 32/2019 van 6 februari 2019

2019
Advies over het Voorontwerp van decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek omvattende het Waterwetboek en tot invoering van een « water » certificering voor gebouwen, …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 31/2019 van 6 februari 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerpbesluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor registratie van staalnemers van afvalstoffen en de voorwaarden …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 30/2019 van 6 februari 2019

2019
Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Waalse Regering tot invoering van een premiestelsel voor de verwezenlijking van een audit, de verslagen inzake de vooruitgang van …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 29/2019 van 6 februari 2019

2019
Adviesaanvraag over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 4 december 2003 betreffende de oprichting van het "Institut wallon de l'évaluation, …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 28/2019 van 6 februari 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het woonbeleid
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 27/2019 van 6 februari 2019

2019
Adviesaanvraag over het Ontwerpbesluit van de Waalse Regering van 12 juli 2018 met betrekking tot de financiële incentive die de werkzoekende ertoe moeten aanzetten een opleiding …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 26/2019 van 6 februari 2019

2019
Voorontwerp van decreet tot invoering van een compensatievergoeding bij werken op de openbare weg en ontwerpbesluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van dit decreet
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 26/2019 van 6 februari 2019

2019
Avant-Projet de décret instaurant une indemnité compensatoire en cas de travaux sur la voie publique et projet d’arrêté du gouvernement wallon portant exécution de ce décret
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 25/2019 van 6 februari 2019

2019
Ontwerp van Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 24/2019 van 6 februari 2019

2019
Voorstel van decreet betreffende de organisatie van de gewestelijke volksraadpleging
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 23/2019 van 6 februari 2019

2019
Advies over een voorontwerp van besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 betreffende de landinrichting van de landeigendommen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 22/2019 van 6 februari 2019

2019
Advies betreffende een ontwerp van besluit van de Waalse Regering tot invoering van een verzekering tegen het risico van inkomensverlies wegens verlies van betrekking of arbeidsongeschiktheid
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 21/2019 van 6 februari 2019

2019
Voorontwerp van besluit van de Waalse Regering betreffende de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend op het gebied van tewerkstelling en beroepsopleiding
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 20/2019 van 6 februari 2019

2019
Ontwerpbesluit van de Waalse Regering betreffende de woningaudit
Categorie : Publicaties