195 resultaten gevonden

Resultaten van 101 tot 125 op 195

Archief
CBPL

Advies nr. 94/2019 van 3 april 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 93/2019 van 3 april 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 10, §3 en §3bis van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en artikel 12, tweede lid …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 92/2019 van 3 april 2019

2019
Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake de benoeming van een gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 91/2019 van 3 april 2019

2019
Ontwerp van Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van ondersteunende diensten voor sociale en rurale opvang en de goedkeuring van structuren …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 90/2019 van 3 april 2019

2019
Ontwerpbesluit van de Regering van de Duitse gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 89/2019 van 3 april 2019

2019
Advies over voorontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 5, 19°/1, 264,266,268 en 273 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 88/2019 van 3 april 2019

2019
Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur en het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie om …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 87/2019 van 3 april 2019

2019
Voorontwerp van ordonnantie houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 86/2019 van 3 april 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van de in aanmerking komende uitgaven in het kader van subsidies toegekend door de Algemene Operationele …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 85/2019 van 3 april 2019

2019
Advies betreffende een ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit tot bepaling van de lijst van de door de notarissen te verstrekken bijkomende gegevens en van de modaliteiten …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 84/2019 van 3 april 2019

2019
Voorontwerp van decreet van de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor deelname aan het overleg bedoeld in artikel 458ter van het strafwetboek
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 83/2019 van 3 april 2019

2019
Adviesaanvraag over een voorontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GGC) tot oprichting …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 82/2019 van 3 april 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen betreffende de melding door een personeelslid van een onregelmatigheid binnen een dienst van de Regering …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 81/2019 van 3 april 2019

2019
Ontwerpdecreet van het Waalse Gewest tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen met betrekking tot de uitgebreide verantwoordelijkheid voor de …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 80/2019 van 3 april 2019

2019
Advies betreffende het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 100/2019 van 3 april 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteit
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 79/2019 van 20 maart 2019

2019
Advies betreffende artikelen 13 en 18 van een voorontwerp van wet tot omzetting van de Richtlijn (EU)2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 78/2019 van 20 maart 2019

2019
Voorstel van decreet houdende de sociale kaart.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 77/2019 van 20 maart 2019

2019
Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 76/2019 van 20 maart 2019

2019
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 75/2019 van 20 maart 2019

2019
Adviesaanvraag over een ontwerp van besluit van de Waalse regering tot vaststelling van de voorwaarden voor pachtovereenkomsten van landelijke eigendommen van de overheid
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 74/2019 van 20 maart 2019

2019
Adviesaanvraag over het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferhulp (CO-A-2019-074) en adviesaanvraag …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 73/2019 van 20 maart 2019

2019
Voorontwerp van Waals decreet houdende wijziging van bepalingen van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid met betrekking tot de diensten voor geestelijke gezondheidszorg.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 72/2019 van 20 maart 2019

2019
Voorontwerp van Waals decreet houdende de erkenning van een organisme belast met de invoering van een burgerdienst in Wallonië.
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 71/2019 van 20 maart 2019

2019
Adviesaanvraag over de ontwerpen van decreet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de openbaarheid van bestuur en het decreet houdende de openbaarheid van bestuur …
Categorie : Publicaties